Tolkning av resultat

Analyserna utförs på ackrediterade laboratorier med metoder som är specialanpassade för avloppsvattenanalyser. Efter analys, granskas proverna och rapporteras via e-post eller brev beroende på vad som beställts.
På analysprotokollet framgår halter på de beställda analyserna.

Det finns inga generella gränsvärden eller bestämmelser för hur höga utsläppshalterna får vara för avloppsanläggningar. Detta gäller för samtliga parametrar som ingår i våra avloppspaket. Därför kan vi inte bedöma om halterna är att betrakta som höga eller låga. Det är kommunernas miljöförvaltningar som själva tolkar miljöbalkens innebörd. Olika kommuner kan ha olika krav beroende på hur känsliga de lokala recipienterna är, eller hur mark- och grundvattenförhållandena ser ut.

OBS!

Tänk på bedömningen endast omfattar de ämnen som analyserats. Bedömningen hittar ni på analysprotokollet som ni får när analyserna är klara.

Länkar om analysresultat 

Åtgärder

SGS rekommenderar brunnsägaren att ta kontakt med sitt lokala miljökontor för förslag om åtgärder och rekommendationer för att förbättra ditt avloppssystem.